ALGEMENE VERKOOPSVOORWAAREN

  1. De koopwaren reizen op risico van de koper en bestemmeling, zelfs wanneer zij franco aan huis worden geleverd.
  2. Elke klacht of bezwaar moet uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de rekeningen per aangetekend schrijven gemaakt worden, met de redenen van betwisting.
  3. Elke bestelling is slechts bindend voor de verkoper voor zover zij door de verkopende partij schriftelijk bevestigd wordt. De kopende partij is verbonden door elke bestelling, op welke wijze deze ook gebeurt. Tenzij speciaal bevestigd, zijn de aangeduide leveringstermijnen enkel gegeven ten titel van aanwijzing en zonder waarborg.
  4. Elke bestelling is slechts bindend voor de verkoper voor zover zij door de verkopende partij schriftelijk bevestigd wordt. De kopende partij is verbonden door elke bestelling, op welke wijze deze ook gebeurt. Tenzij speciaal bevestigd, zijn de aangeduide leveringstermijnen enkel gegeven ten titel van aanwijzing en zonder waarborg.
  5. Al de facturen zijn contant betaalbaar te Bilzen en dit binnen de acht dagen na factuurdatum of onmiddellijk bij levering.
  6. Zolang de koopwaar niet volledig voldaan is, kan de koper geen aanspraak maken tot enige waarborg.
  7. Bij niet tijdige betaling wordt de factuur van rechtswegen en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 50.  Elke begonnen maand wordt aangerekend als een volledige maand.
  8. Voor om het even welke betwisting voortspruitend uit de gedane levering zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd.  Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via arbitrage, conform het werkingsreglement van de VZW Europees instituut voor arbitrage en mediatie met zetel te 8400 Oostende, St-Paulusstraat 22/01.  Deze clausule vervangt alle andere tegenstrijdige clausules.
  9. Het materiaal voldoet aan de CE-norm.
  10. Door ontvangstname van huidige factuur verklaart de koper zich uitdrukkelijk akkoord met alle hierboven opgesomde voorwaarden.